The TIERef Project

Τα παιδιά μεταναστών ηλικίας κάτω των 15 ετών αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του πληθυσμού της ΕΕ. Στις διάφορες χώρες υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην κατανομή του παιδικού πληθυσμού μεταναστών. Υπάρχει επίσης διακύμανση του ποσοστού των παιδιών μεταξύ του πληθυσμού που γεννήθηκε στο εξωτερικό σε ορισμένα κράτη μέλη. Σε ολόκληρη την ΕΕ, τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο τείνουν κατά μέσο όρο, έχουν λιγότερες επιδόσεις στο σχολείο και είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο από ό, τι οι εγγενείς ομολόγους τους. Διάφοροι αλληλοεξαρτώμενοι λόγοι μπορεί να έχουν κάποια επίδραση στην τάση αυτή, συμπεριλαμβανομένου του δυνητικού κοινωνικοοικονομικού μειονεκτήματος, της κοινωνικής απομόνωσης και των θεμάτων με τη γλώσσα διδασκαλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις δεν είναι ενδημικές για τους μετανάστες. Ενώ οι πολιτιστικοί και γλωσσικοί παράγοντες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του παιδιού και στην κοινωνική και εκπαιδευτική τους ολοκλήρωση και εξέλιξη, άλλοι παράγοντες όπως το κοινωνικοοικονομικό μειονέκτημα είναι κρίσιμοι και θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή. Τα ζητήματα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά όταν απευθυνόμαστε στα παιδιά των προσφύγων, τα οποία συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά πολιτιστικά εμπόδια καθώς και ψυχολογικά ζητήματα που πρέπει να ξεπεραστούν. Ως εκ τούτου, απαιτούνται ποικίλες συμπληρωματικές πολιτικές και προσεγγίσεις σε διάφορα επίπεδα (εθνικό, τοπικό κ.λπ.) και πρέπει να συμπεριληφθούν διάφοροι ενδιαφερόμενοι (π.χ. διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί, γονείς, πολιτικοί, τρίτο τμήμα). Το σχέδιο αυτό θα παράσχει εργαλεία που θα επιτρέψουν στα σχολεία και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτές τις προκλήσεις κατά την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών μεταναστών και ιδιαίτερα των παιδιών των προσφύγων και να μειώσουν αποτελεσματικά τη φθορά στην εκπαίδευση μεταξύ αυτής της ομάδας-στόχου των παιδιών μεταναστών με φόντο πρόσφυγες. Ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εφαρμόσει μια σειρά από διαφορετικές πολιτικές που στοχεύουν στο κλείσιμο του εκπαιδευτικού χάσματος «εγχώριων μεταναστών», η συνοχή αυτών των πολιτικών δεν είναι προφανής και ως εκ τούτου η ανάγκη ανταλλαγής καλών / βέλτιστων πρακτικών. Τα μέτρα για το έργο μας περιλαμβάνουν την ανταλλαγή εκτεταμένων πόρων, καλών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των σχολείων, ειδικά εκείνων με υψηλή συγκέντρωση μεταναστών με προσφυγικό υπόβαθρο και την ανταλλαγή πολιτικών πλαισίων μεταξύ όλων των υπουργείων που συμμετέχουν. Είναι σαφές ότι αυτή η ανταλλαγή πρωτοβουλιών ορθής πρακτικής στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών των μεταναστών, βοηθώντας τα παιδιά των μεταναστών να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους. Για να επιτευχθεί αυτή η συνέργεια, το έργο στοχεύει στη δημιουργία συμμαχίας σχολείων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και υπουργείων / διευθύνσεων εκπαίδευσης για την ένταξη των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών (με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά προσφύγων) στην εκπαίδευση, με την οποία τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν στο διαδίκτυο και να μοιραστούν τις καλές / βέλτιστες πρακτικές μέσω ενός διαδικτυακού κόμβου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχολείων στον τομέα της ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών και μαθητριών με προσφυγικές καταβολές σε όλες τις χώρες–εταίρους, μέσω της ανάπτυξης των παρακάτω έργων:

  • Δημιουργία βάσης δεδομένων εύχρηστου μαθησιακού υλικού με στόχο τη διευκόλυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης των προσφύγων μαθητών και μαθητριών
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης για την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και αποθετηρίου πόρων σχετικών με την ενταξιακή εκπαίδευση
  • Παρουσίαση και εφαρμογή της καινοτόμου μεθόδου «Υποστήριξη μάθησης μεταξύ Ομότιμων» (peer learning) για την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου αξιολόγησης των πρότερων γνώ-σεων των προσφύγων μαθητών και μαθητριών καθώς και της ανα-γνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας
  • Δημιουργία εγχειριδίου με επίσημες προτάσεις για την ενταξιακή εκπαίδευση, βασισμένο στα αποτελέσματα του έργου