Згура-М участва в „Конференция за взаимно обучение за интеграция на мигрантите“, проведена на 30.11.2021 г., организирана от Европейската комисия

На събитието чрез партньора Згура-М се представиха иновативни практики в помощ на интеграцията на хора с мигрантски произход. Акцентът е върху бързата интеграция на бежанците и техните семейства на пазара на труда и бързото им установяване. Европейската комисия прие, че терминът: „хора с мигрантски произход“ обхваща широк спектър от хора: граждани на трети страни, кандидати и лица, ползващи се с международна закрила, лица без гражданство; лица с неопределено гражданство и граждани на ЕС с мигрантски произход (които имат мигрантски произход от трета страна чрез своите родители, родени в чужбина).

 

Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия представи „Набора от инструменти за 2021-2027 г. относно фондовете на ЕС за интеграция на хора с мигрантски произход“.

Бъдещите цели на Европейски социален фонд са пряко подпомагане на хората и реформите в следните области:

  • ЗАЕТОСТ – чрез достъп до заетост на всички търсещи работа; модернизиране на институциите и услугите на пазара на труда; участие на пазара на труда, баланс между половете, баланс между работата и личния живот; адаптация между работниците и работодателите, добре адаптирана работна среда, активно и здравословно остаряване;
  • ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – подобряване на качеството и ефективността на системите на образование и обучение; насърчаване на равен достъп до образование и предоставяне на качествено и приобщаващо образование; учене през целия живот, повишаване на квалификацията, промяна и въвеждане на нови изисквания за умения;
  • СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ – активно включване; насърчаване на социално-икономическата интеграция на граждани на трети страни, включително мигранти; насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите; равен и навременен достъп до услуги; социална защита, здравни системи и дългосрочни грижи; социална интеграция на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване; справяне с материалните лишения, предприемане на допълнителни мерки.