Резултати

Резултати / PMI

 • 1.1 Ръководство за управление на проекти
 • 1.2 Формуляри за отчетност
 • 1.3 Доклад относно фактическите констатации - Вид
 • 2.1 План за качество
 • 2.2 Доклади за вътрешно осигуряване на качеството
 • 3.1 План и инструменти за вътрешна оценка
 • 3.2 Доклади за външна оценка - напредък и краен етап
 • 4.1 Стратегия за експлоатация
 • 4.2 Споразумения за експлоатация
 • 4.3 Събитие за експлоатационен мултипликатор - Истанбул, Турция
 • 8.1. Пилотен план и инструмент за събиране на въздействието
 • 9.1 Стратегия за разпространение и кампания за повишаване на осведомеността
 • 9.2 Разпространение на рекламни материали (Флаер за проект)
 • 9.3 Уебсайт на проекта www.teachref.eu

Интелектуални резултати

 • 5.1 Рамка за събиране и категоризиране на ресурсите, методите, инструментите и механизмите за преподаване и учене на бежанците
 • 5.2 Онлайн инструмент за оценка на методологията за предварително познаване и признаване и валидиране на резултатите от обучението, получени по време на учебния процес
 • 6.1 Метод на интервенция за обучение от колеги
 • 7.1 Онлайн кооперативен портал за обмен и концепция за ресурсно хранилище към приобщаващо образование
 • 8.2 Бяла книга за приобщаващо образование за децата бежанци / мигранти въз основа на резултатите и резултатите от проекта
 • 8.3 Казуси от изпълнители - педагогически персонал, използвал ресурсите за приобщаващо обучение