Целеви групи:

  • Педагогически кадри в основното и средното образование: учители, обучители, директори, педагогически съветници, ресурсни учители 

  • Политици - местни образователни власти, общински отдели за политики за приобщаващо образование, специализирани отдели в Министерството на образованието и науката, Агенция на бежанците и мигрантите и др